IT, blockchain & Crypto Consulting

Política de privadesa

1.-Responsable del tractament de les seves dades personals:

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti mitjançant aquest lloc web serà tractat per JM CONSULTING, en qualitat de responsable del tractament.

JM CONSULTING és la titular d’aquest lloc web i es troba domiciliada a:

  • Andorra la Vella (Principat d’Andorra)
  • Urbanització Comella Parc, fase 3, Nº19 
  • inscrita al registre de comerç amb el número F-182968-F
  • amb número de registre tributari F-182968-F. 

 

Vostè pot contactar amb JM CONSULTING mitjançant el número de telèfon ­­+376 369122 i l’adreça de correu electrònic info@jmorreres-consulting.com.

2.- Fitxer declarat prop de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra:

De conformitat amb l’establert per la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LLQDP”), i amb l’establert als reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada JM CONSULTING passarà a formar part de fitxers titularitat d’aquesta entitat degudament inscrits prop de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra. 

3­. – Disposicions relatives al tractament de dades personals de menors i/o de tercers:

No s’han de facilitar, mitjançant aquest lloc web, dades personals de tercers diferents de l’interessat. No obstant, en cas que l’anterior sigui imprescindible per a dur a terme la sol·licitud que justifiqui el subministrament de dades personals de tercers, la persona que subministri les referides dades personals de tercers assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular de les dades personals de tot l’establert en aquesta política de privadesa.

En cas que, per a poder procedir a la seva sol·licitud, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garanteix a JM CONSULTING que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, atorgant també el seu consentiment exprés pel tractament de les mateixes. En aquest cas, vostè haurà d’acreditar el parentiu o la tutela, mitjançant l’aportació d’un document oficial, com ara, per exemple, una còpia escanejada del Llibre de Família.

4.-Finalitats del tractament:

JM CONSULTING podrà tractar les seves dades personals per a la finalitat que es descriu a continuació:

Mitjançant l’enviament de correus electrònics per part de l’usuari a les adreces de correu electrònic de contacte info@jmorreres-consulting.com o mitjançant els formularis dels apartats de “Contacte” que JM CONSULTING posa a la seva disposició en aquest lloc web, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’informació, consulta, reclamació o suggeriment, així com per a realitzar tots els tràmits i/o procediments necessaris per a donar curs a la referida sol·licitud. Aquest tractament de les seves dades personals es basa en el consentiment informat que vostè haurà manifestat en enviar un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic de contacte o en facilitar i enviar les dades requerides als formularis dels apartats de “contacte”. El subministrament de les seves dades personals per aquesta finalitat és voluntari, tot i que en cas de no facilitar-se les dades personals en qüestió, no es podrà procedir a donar curs a la seva sol·licitud d’informació, consulta, reclamació o suggeriment.

5.- Destinataris o tipus de destinataris, inclosos prestadores de serveis:

En cas que, per aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals es podran transmetre als següents destinataris o tipus de destinataris:

  1. Proveïdors de serveis de JM CONSULTING els quals hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti. Els referit proveïdors de serveis de JM CONSULTING realitzaran l’anterior segons les instruccions de JM CONSULTING i de conformitat amb aquesta política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat.
  2. Tercers que no tinguin relació amb JM CONSULTING, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables; (2) fer complir los termes i condicions del producte i/o servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; i/o (3) detectar, prevenir o abordar d’alguna altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.

6.-  Drets en relació amb les seves dades de caràcter personal:

En compliment de la LLQPD, i dels reglaments que la desenvolupen, JM CONSULTING l’informa que, per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, i supressió de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a la direcció de correu electrònic info@jmorreres-consulting.com, a la qual hi haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

7.- Seguretat:

JM CONSULTING li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmesa a la més estricta confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècnica com organitzativa, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal us, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

8.- Modificacions a la Política de Privadesa:

Aquesta Política de Privadesa esta subjecta a eventuals modificacions d’acord amb la normativa aplicable en cada moment.

Darrera actualització: Novembre del 2021